You are here

Ambalažni otpad

Poštovani,

u 2012. godini, Chemical Agrosava je uspostavila sistem prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Kao proizvođač sredstava za zaštitu bilja, prikupljanje ambalažnog otpada od primenjenih preparata, kao što je definisano PRAVILNIKOM O VRSTAMA AMBALAŽE ZA PESTICIDE I ĐUBRIVA I O UNIŠTAVANJU PESTICIDA I ĐUBRIVA (Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 35 od 13. maja 1999; 63/01), vršiće se isključivo od kupaca sa kojima je Chemical Agrosava sklopila Ugovor o zbrinjavanju opasnog i neopasnog ambalažnog otpada od pesticida.

Vraćanje prazne ambalaže vršiće se dva puta godišnje (juni-juli i novembar-decembar), a sama procedura regulisana je članom 13. pomenutog Pravilnika.

Chemical Agrosava je uradila analizu ambalažnog otpada nakon trostrukog ispiranja kod akreditovane laboratorije i otpad je u kategoriji neopasnog.

U kategoriji opasnog otpada su čepovi, staklene flašice, kao i aluminijumske kesice koje ćete odlagati odvojeno od neopasnog otpada.

U skladu sa PRAVILNIKOM O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 21 od 21. marta 2012.), u obavezi ste da ispoštujete Pravilnik i postupke ispiranja.

Sklapanjem Ugovora između nas i krajnjih korisnika o preuzimanju otpada, mi kao proizvođač i Vi kao krajnji korisnik zajednički se obavezujemo da ćemo postupiti u skladu sa Zakonom i zakonskim regulativima u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.