WUXAL® BORON

Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora.

Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N)  8%
  • Fosfor (kао P2O5)  10%
  • Bor (В)  7%
  • Bakar (Сu)  0,05%
  • Gvožđe (Fe)  0,1%
  • Маngan (Mn) 0,05%
  • Мolibden (Mo) 0,001%
  • Cink (Zn) 0,05%
  • Specifična težina је 1,35 g/cm3
  • pH vrednost iznosi 6,8

Кarakteristike:
Wuxal® Boron
je folijarno hranivo u obliku suspenzije sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata i ne sadrži elemente koji sprečavaju usvajanje bora od strane biljaka (antagoniste). Ova formulacija omogućava da se u superzasićenom rastvoru stabilizuje veća količina hranljivih elemenata u odnosu na standardne rastvore tečnih hraniva. Takođe, tehnologija suspenzija omogućava dodavanje materijala koji poboljšavaju i povećavaju usvajanje hraniva, pospešuje uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora za tretiranje na listu. Ove osobine Wuxal® Boron-a doprinose da biljke mogu da usvajaju hraniva preko lista u dužem vremenskom periodu i pri nepovoljnim uslovima spoljne sredine.

Način delovanja:
Wuxal® Boron
, zbog povećanog sadržaja bora i njegovog lakopristupačanog oblika za biljke, utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Bor pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova.
Bor ima važnu ulogu u metabolizmu, translokaciji i skladištenju ugljenih hidrata.
Primenom preparata Wuxal® Boron u šećernoj repi sprečava se pojava "truleži srca" i povećava se digestija.
Kod vinove loze povećava se oplođenost i sprečava se pojava simptoma "kokoška i pilići" (formiranje normalnih bobica koje imaju seme i ujednačeno sitnijih koje su bez semena).

Primena:
U uobičajenoj tehnologiji gajenja šećerne repe primenjuje se u dva navrata. Prvi tretman primenjuje se u količini od 2 l/ha zajedno sa poslednjim tretmanom protiv širokolisnih korova ili tretmanom protiv divljeg sirka (kraj maja i početak juna). Drugi tretman, sa istom količinom primenjuje se zajedno sa prvim tretmanom fungicidima protiv prouzrokovača sive pegavosti (Cercospora beticola).
Kod vinove loze primenjuje se u dva navrata. Prvi put pred početak cvetanja u količini od 1 l/ha, a drugi put dve nedelje posle cvetanja u istoj količini.
Kod jabuke primenjuje se posle berbe u količini оd 2 l/ha. 
Kod suncokreta i uljane repice primenjuje se u količini od 1 l/ha pred cvetanje, a drugi put dve nedelje posle formiranja plodova.
Wuxal® Boron primenjuje se u količini 0,5-1 l/ha na svim drugim usevima ili voću.

Мogućnost mešanja:
Pre primene preparata Wuxal® Boron u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.

Neželjeni efekti:
Količine preparata iznad preporučenih mogu izazvati fitotoksičnost kod rasada povrća.

Pakovanje: 
250 ml, 1 L i 10 L