You are here

Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja

Pogoni za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja (pesticidi) i folijarnih hraniva, na sadašnjoj lokaciji, u Šimanovcima, nalaze se od 1997. godine. 

U skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, poštujući principe prevencije od unakrsne kros–kontaminacije, proizvodni deo kompletno je opremljen za formulaciju i pakovanje tečnih i praškastih preparata.

Proizvodni pogon za tečne formulacije podeljen je na deo za herbicide i deo u kome se vrši formulacija fungicida i insekticida. Deo za herbicide se sastoji iz dve nezavisne linije formulisanja i pakovanja i to ЕС herbicida i SC herbicida.

U toku godine u Chemical Agrosavi formuliše se i prepakuje ukupno 3500 tona različitih preparata pesticida i folijarnih hraniva. U pojedinačnim pakovanjima, količina je oko 6 miliona komada. 

Tečni preparati se proizvode u SL, EC, SC i OD formulacijama.
Praškasti preparati su u WP i WG obliku.

Vrste pakovanja:

Tečni preparati Praškasti preparati
5 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml,
1 l, 10 l i 200 l
1.25 g, 2 g, 8 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g,
100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg i 20 kg

Provera fizičko-hemijskih osobina pesticida Chemical Agrosave vrši se u sopstvenoj laboratoriji opremljenoj najsavremenijim uređajima.

Na osnovu šaržnih brojeva aktivne i pomoćnih materija određuje se šaržni broj finalnog proizvoda, koji obezbeđuje kompletnu sledljivost proizvoda od njegovog nastanka do krajnjeg korisnika. 

Oprema koja se koristi u procesima formulacije i pakovanja je od renomiranih proizvođača kao što su MEWES,  BREITNER, AMSI, LANGGUTH, HITCHI, itd.

U zavisnosti od viskoziteta preparata i vrste pakovanja, kapaciteti mašina za tečna pakovanja kreću se od 1000 do 3000 kom/sat, a kod čvrstih od 700 do 2000 kom/sat.

Dobra organizacija i kapaciteti opreme, preko usklađenih procesa, doprinela je da Chemical Agrosava pruža usluge formulacije i pakovanja pesticida najvećim svetskim proizvođačima, za šta je sertifikovana 2012. godine kod DQS-a, Nemačkog sertifikacionog tela.