Ampligo® 150 ZC | Agrosava

You are here

Ampligo® 150 ZC

Ampligo® 150 ZC

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Hlorantraniliprol 100 g/l + lambda-cihalotrin 50 g/l
Formulacija: 
Suspenzija kapsula (ZC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
28 + 3A
Pakovanje: 
5 ml, 50 ml i 250 ml
Proizvođač: 
Syngenta

Karenca:
Krompir – 14 dana
Kupus, kukuruz i kukuruz šećerac – 7 dana
Paradajz – 3 dana

Primena

Insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem

KUKURUZ: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u količini 200 – 250 ml/ha, uz utrošak vode 300 – 600 l/ha.
Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu momenta maksimalnog ulova leptira plamenca na feromonskoj klopci, odnosno nekoliko dana nakon što se utvrdi pojava prvih jajnih legala.

Primenjuje se prskalicama visokog klirensa, kada je kukuruz u fazi razvoja BBCH – 34 do BBCH – 85.

KUKURUZ ŠEĆERAC: za suzbijanje kukuruzne – pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca – moljca (Ostrinia nubilalis) u količini 200 – 300 ml/ha, uz utrošak vode 400 – 700 l/ha. Pri slabijem napadu štetočina može se koristiti količina sredstva od 200 ml/ha, ali u slučaju srednjeg do snažnog pritiska štetočina, opravdana je upotreba doze od 300 ml/ha.
Vreme primene: određeno pojavom kukuruznog plamenca na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira. Primena u odnosu na kukuruz je do faze razvoja kukuruza BBCH – 77.

Primenjuje se folijarno, svim tipovima prskalica visokog klirensa.

PARADAJZ: za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta), u količini 300 – 400 ml/ha, uz utrošak vode 200 – 1000 l/ha.
Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu ulova leptira štetočina na feromonskoj klopci, najčešće u fazi razvoja paradajza BBCH – 51 do BBCH – 89, odnosno od početka cvetanja do pune zrelosti.

KUPUS: za suzbijanje malog kupusara (Pieris rape) u količini 100 – 300 ml/ha, uz utrošak vode 200 – 600 l/ha.
Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine, u vreme početka piljenja gusenice, a kupus se nalazi u fazi od dva lista do postizanja pune lisne mase (BBCH 12 – 49).

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemmlineata) u količini od 300 ml/ha, uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.
Vreme primene: prva primena pri prvoj pojavi larvi, odnosno na početku piljenja larvi i drugo na početku piljenja larvi L3.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ampligo® 150 ZC može se mešati sa fungicidima za primenu u usevu kukuruza, kao što je Quilt Xcell 263 SE. S obzirom na kompleksan sastav ovog preparata nije potrebno mešanje sa drugim insekticidima. Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i sredstvima na bazi sumpora i kaptana.

Karakteristike

Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid koji deluje digestivno s malim kontaktnim dejstvom. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje u suzbijanju gusenica i nekih tvrdokrilaca. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistentnost štetnih insekata. Kombinacija ove dve aktivne materije je idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije.
Vreme primene je određeno pojavom kukuruznog plamenca, a određuje se na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama ili svetlosnim lampama i prognoze. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do 7 – 10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje i brojnost pamukove sovice, kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini. Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine, najčešće u fazi razvoja kukuruza BBCH 34 – 85, ali je prvenstveno određeno pojavom plamenca.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme.