Zaštita uljane repice | Agrosava

You are here

Zaštita uljane repice

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Setva, depozitori
 
Zemljišne štetočine
 
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha
 

Septembar-Oktobar

Repičina lisna osa (Athalia rosae)

Savanur EC 1 l/ha
 Plures 0,3-0,5 l/ha
Buvači (Phyllotreta spp,
Psylliodes chrysocephala)
Od faze 2 lista do
15 cm visine
Korovi u fazi 3-5
listova
Širokolisni korovi Tipofen 300 0,2-0,3 l/ha
Uskolisni korovi  
Flupisor 1 l/ha ili Totem 1,5 l/ha
 

Povećanje kvaliteta i 

stimulacija proizvodnje

Wuxal® Oilseed 2 l/ha
U proleće po
pojavi štetočina
Repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
 Plures 0,5 l/ha
Savanur EC 1 l/ha
Repičina pipa
(Ceutrorhynchus napi, C.pallidactylus)
Preventivno ili po pojavi
prvih simptoma
tokom cvetanja
Crna pegavost
(Alternaria brassicae)
Postulat 0,8-1,0 l/ha
Bela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
14 dana pre žetve Desikacija Sirius 2,5-3,5 l/ha

SUZBIJANJE KOROVA U JESEN

Najčešći predusev za uljanu repicu su strna žita, pa je moguće da se početkom jeseni jave samonikla pšenica, ječam ili ovas, i u tom slučaju treba primeniti herbicid Flupisor. Herbicidom Flupisor će se suzbiti i ostali uskolisni korovi, ukoliko ih ima na njivi. Uljana repica je vrlo osetljiva i na prisustvo širokolisnih korova. Ovi korovi se javljaju i tokom jeseni i tokom proleća, naročito ako je usev proređen usled izmrzavanja. Suzbijanje širokolisnih korova uspešno se obavlja primenom herbicida Tipofen 300, kada su korovi u fazi kotiledona do 4 lista porasta, tada su i najosetljiviji na dejstvo ovog herbicida.
Kod hibrida uljane repice koji se primenjuje u *Clearfield® sistemu proizvodnje, za suzbijanje korova može se primeniti herbicid Cleranda® (metazahlor 375 g/l + imazamoks 17,5 g/l).
*Clearfield® je zaštićen od strane kompanije BASF.

ZAŠTITA OD ŠTETNIH INSEKATA I BOLESTI U JESEN

U jesenjem delu vegetacije ekonomski značajne štetočine su repičina lisna osa i buvači. Ovi insekti oštećuju tek ponikle biljke, a kasnije i razvijenu lisnu masu. Oštećenja mogu dovesti do proređivanja useva, a nekada i do potpunog golobrsta. Napadnute biljke podložne su i intenzivnijem izmrzavanju usled niskih temperatura tokom zime. Suzbijanje ovih štetočina izvodi se primenom insekticida: Savanur EC ili Plures. U jesenjem periodu za suzbijanje prouzrokovača bolesti crne pegavosti uljane repice i suve truleži, preporuka je primeniti fungicid Caramba® EC. Ovaj fungicid čisti usev od bolesti i redukuje porast same biljke u korist rasta korenovog sistema i formiranja veće količine šećera u meristemskom čvoru. Sve ovo utiče na bolje prezimljavanje useva i dobijanje zdrave biljke u proleće. Fungicid Caramba® EC meša se sa insekticidima za suzbijanje štetnih insekata u toku jeseni.

ZAŠTITA OD ŠTETNIH INSEKATA I BOLESTI U PROLEĆE

U proleće, kako raste temperatura i štetni insekti postaju aktivni. Najznačajnije štetočine u prolećnom delu vegetacije su repičin sjajnik, kao i neke vrste pipa. Repičin sjajnik oštećuje pupoljke, a pipe stabljiku, lisne drške i ljuske. Repičin sjajnik čini štete hraneći se pupoljcima koje buši i izgriza ih iznutra, pa se takvi pupoljci najčešće osuše. Kada se cvetovi otvore, sjajnik više nije štetan, jer se tada hrani polenom. Za suzbijanje ovih štetnih insekata treba primeniti jedan od sledećih preparata: Plures ili Savanur EC.
Bolesti uljane repice koje mogu da uzrokuju velike gubitke su crna pegavost i bela trulež. Za suzbijanje prouzrokovača ovih bolesti treba primeniti fungicid Postulat. Vreme primene je od početka, pa do sredine cvetanja, a idealno je primeniti ih kada je uljana repica na 20-30% cvetanja.

FOLIJARNA ISHRANA
Faza razvoja Proizvod Količina primene
10-15 cm visine
porasta lisne mase
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
2-3 kg/ha
Wuxal® Super 5 l/ha
7-10 dana kasnije Wuxal® Boron 2-3 l/ha
Wuxal® Super 2-3 l/ha

Napomena: za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.