Fungicidi

You are here

Fungicidi

Fungicidi (lat. fungus = gljiva i occidere = ubiti (cid)) su supstance koji se koriste za suzbijanje fitopatogenih gljiva. Suzbijanje gljivičnih infekcija je neophodna mera u poljoprivredi jer one mogu izazvati velike štete u usevima. Fungicidi su inače prva sredstva za zaštitu biljaka koje su ljudi počeli da koriste, što je bio rezultat dobrih opservacija. Tako je npr. još u XVII veku primećeno da seme žitarica koje je na kratko bilo potopljeno u morskoj vodi mnogo manje podložno gljivičnim infekcijama. Do velikog otkrića je u Francuskoj 1883. godine došao botaničar Pjer Mari Aleksis Milardet koji je dokazao snažno fungicidno delovanje mešavine bakar (II) sulfata (CuSO4) i gašenog kreča Ca(OH)2 na vinovoj lozi. Mešavina ove dve supstance se zove "Bordovska čorba" ili "Bordo mešavina" i dobila je ime po regionu u kome je pronađena. "Bordovska čorba" se i danas koristi kao fungicid, i to najviše u organskoj proizvodnji. Fungicidi koji su danas u upotrebi su uglavnom organska jedinjena, a grupe fungicida koje su danas u upotrebi su razvijene uglavnom u drugoj polovini XX veka, a posebno u dekadi od 1960-70. koja se može nazvati "zlatnom dekadom" fungicida.

 

Slika1 - savremena upotreba fungicida u pšenici

 

Fungicidi se mogu klasifikovati po više osnova:

Po vremenu delovanja razlikujemo:

  • Preventivne fungicide (štite biljku da ne dodje do infekcije, sprečavaju klijanje spora od prodiranja u osetljivo tkivo)

  • Kurativne fungicide (deluju posle infekcije, a pre pojave simptoma. Mogu zaustaviti pojavu simptoma, ako se primene 2-3h posle infekcije)

  • Eradikativne fungicide (sprečavaju fruktifikaciju, iskorenjuje patogena)

Po uspostavljanju kontakta sa bijkama razlikujemo:

  • kontaktne fungicide - deluju na mestu primene, odnosno samo gde je nanešen depozit fungicida na biljku

  • episistemike fungicide - širi se na površini kutikule i prodire kroz kutikulu

  • translaminarne fungicide - kreću se lokalno kroz tkivo biljke, uglavnom sa gornje površine lista gde je nanešen depozit fungicida do donje netretirane površine lista

  • lokalsistemični fungicidi - širi se apikalno u prirast

  • sistemični fungicidi– šire se u celu biljku apikalno i bazipetalno

Fungicidi firme Chemical Agrosava obezbeđuju efikasno suzbijanje fitopatogenih gljiva, prouzrokovača bolesti ratarskih, povrtarskih useva i voćarsko-vinogradarskih zasada. Ukoliko vam je potrebna stručna podrška možete je dobiti preko stranice podrška/kontakt. Takođe možete koristiti sekciju korovi/insekti/bolesti. Sve fungicide možete videti ovde.