Halogeniks - herbicid

You are here

Halogeniks

Halogeniks

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Haloksifop-p-metil 108 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
1A
Pakovanje: 
1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu i šećernoj repi

ŠEĆERNA REPA: u količini od 1 l/ha za jednogodišnje i 1,5 l/ha za višegodišnje korove.
Vreme primene: posle nicanja useva (faza 12-39 po BBCH skali).

SOJA: u količini od 1 l/ha za jednogodišnje i 1,5 l/ha za višegodišnje korove.
Vreme primene: od razvijene druge troliske do početka cvetanja (faza 12-39 po BBCH skali).

SUNCOKRET: u količini od 1 l/ha za jednogodišnje i 1,5 l/ha za višegodišnje korove.
Vreme primene: od razvijenog prvog para listova do pojave butona (faza 12-39 po BBCH skali).

Halogeniks je efikasan na korove: divlji ovas (Avena fatua), svračica (Digitaria spp.), korovsko proso (Echinochloa crus-galli), livadarka (Poa annua), divlji sirak (Sorghum halapense), muhar (Setaria spp.), pirevina (Agropyrum repens) i zubača (Cynodon dactylon).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Halogeniks se ne meša sa drugim herbicidima.

Karakteristike

Halogeniks je selektivni sistemični herbicid koji se usvaja listovima i korenom. Translocira se do meristemskih tkiva i sprečava njihov rast inhibirajući biosintezu masnih kiselina – inhibicijom enzima acetil CoA karboksilaze.

NAPOMENA

Na tretiranim površinama žitarice se ne smeju sejati najmanje dva meseca nakon tretmana.

FITOTOKSIČNOST

Halogeniks je selektivan na veliki broj širokolisnih biljaka, ali prilikom tretiranja potrebno je sprečiti zanošenje na susedne parcele ako su pod uskolisnim usevima kao što su strna žita i kukuruz.

ETIKETA & MSDS