Semenarstvo | Agrosava

Semenarstvo

Direktor semenarstva
Dipl. inž. Miloš Milićević
Tel: + 381 62 80 40 226
e-mail: mmilicevic@agrosava.com

Rukovodilac odeljenja proizvodnje semena
Dipl. inž. Dragan Stojković
Tel: + 381 63 11 26 848
e-mail: dstojkovic@ashibridi.com

Rukovodilac dorade semena
Dipl. inž. Мomčilo Glumac
Tel: + 381 62 80 40 217
e-mail: mglumac@agrosava.com