Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena | Chemical Agrosava

You are here

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena

CA Laboratorija ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 što je potvrđeno sertifikatom o akreditaciji broj 01-422 (Sertifikat o akreditaciji).
Laboratorija je akreditovana za metode uzorkovanja i ispitivanja semena žita, industrijskog i krmnog bilja prema Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (Sl. list SFRJ 47/87). (Obim akreditacije).
Dobijanjem sertifikata o akreditaciji potvrdili smo da su naši rezultati ispitivanja pouzdani i objektivni.

Ispitivanja obavljaju visokostručni i iskusni analitičari na savremenoj, adekvatno etaloniranoj opremi. Primarni principi svih analitičara su pouzdani i objektivni rezultati dobijeni korišćenjem prihvaćenih naučnih metoda, što svim našim klijentima pruža poverenje u rezultate ispitivanja.

Za sve informacije o ispitivanju kvaliteta semena u našoj laboratoriji možete nas kontaktirati putem telefona, e-mail-a ili nas možete posetiti. (Kontakt).

Prijava za ispitivanje semena (Prijava).

Obrazac za prigovore korisnika (Zapisnik o prigovoru).