Herbicidi - Chemical Agrosava

You are here

Herbicidi

Herbicidi su supstance koje se koriste za kontrolu nepoželjnih biljaka, najčešće u poljoprivredi za suzbijanje korova u gajenim usevima.

Selektivni herbicidi deluju na određenu grupu biljaka - korova, dok gajene biljke ostavljaju neoštećenim.

Neselektivni herbicidi su herbicidi koji deluju na sve biljke, bilo da su u pitanju uskolisni ili širokolisni korovi. Neselektivni herbicidi se obično zovu totalni herbicidi ili totali. Totalni herbicidi se osim u poljoprivredne svrhe često koriste i za čišćenje parcela, sportskih terena, terena pored puteva i pruga, kanala, itd.

Herbicide delimo na one koji se koriste posle setve, a pre nicanja i one koji se koriste nakon nicanja gajenog useva. Pored biljne vrste ili grupe biljaka, herbicide delimo i na one koji deluju na uskolisne i širokolisne korove.

Istorijski gledano, ljudi su pokušavali da suzbijaju korove i nepoželjne biljke prvo sa solima. Soli metala su nekada korišćene kao herbicidi, ali su polako izašle iz upotrebe iz više razloga, kao npr. dugo zaostajanje u zemljištu, toksičnost, zagađivanje površinskih voda, itd.

Moderni herbicidi su često sintetičke supstance. Prvi moderni herbicid je 2,4-D, koji je 1940. godine sintetisao V.G. Templman, i dokazao da deluje kao selektivni herbicid za širokolisne korove, a usev ostavlja neoštećenim. Komercijalna upotreba 2,4-D molekula kao herbicida počinje 1946. godine, i može se smatrati početkom upotrebe modernih herbicida u poljoprivredi. Glifosat, najčešće korišćeni totalni herbicid je uveden u upotrebu 1974. godine.

Mnogi herbicidi su sintetisani tako da se razlože u kratkom vremenskom periodu posle primene. Ovo je poželjna osobina, jer primenjeni herbicidi neće ometati naredne useve. Ipak, herbicidi koji ostaju duže aktivni imaju i dalje svoju značajnu ulogu jer obezbeđuju dužu vremensku zaštitu od korova, a i njihova aplikacija u svrhe van poljoprivrede je mnogo šira.

  Slika 1 - dejstvo herbicida na uskolisne korove

Zaštita od korova herbicidima je imperativ svake poljoprivredne proizvodnje, i treba je sprovoditi ciljano i planski. Paleta herbicida Chemical Agrosave omogućava veliki broj kombinacija za suzbijanje korova. Zaštita od korova vaših useva treba da bude usmerena tako da izbor herbicida uzima u obzir najdominantnije korove u usevu. Takođe zaštita od korova može biti sprovedena u više gradacija. Korovi mogu biti potpuno suzbijeni, ili suzbijeni da granice kada više ne predstavljaju nikakvu konkurenciju gajenim biljkama, ili pak suzbijeni do granice kad predstavljaju tek malu konkurenciju gajenom usevu.

Herbicidi u našem programu pružaju mogućnost velikoga broja kombinacija za suzbijanje korova u svim usevima. Ukoliko vam je potrebna stručna podrška preko stranice podrška/kontakt možete je dobiti. Takođe preko sekcije sajta korovi/insekti/bolesti možete da identifikujete korove, kao i da pronađete odgovarajući herbicid prema usevu. Sve herbicide iz našeg programa možete pogledati ovde.